Budynki na zgłoszenie

8349-e1608990925396.png

Tak ogólnie...

Stojąc przed zamiarem realizacji nowej inwestycji budowlanej, warto pamiętać, że nie wszystkie obiekty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia często wiąże się ze skomplikowaną i przede wszystkim czasochłonną procedurą, której szczęśliwie możemy uniknąć. Ustawodawca zapewnił inwestorom furtkę w postaci procedury zgłoszenia inwestycji budowlanej.

Jeżeli mieliście już Państwo styczność z tym zagadnieniem, prawdopodobnie wiecie, że takiemu zgłoszeniu podlegają budynki do 35m2. Niemniej jednak jest to ogromne uproszczenie. Nasuwają się pytania – czy jest to powierzchnia zabudowy, czy użytkowa? Czy może to być tylko budynek gospodarczy, a może też i domek? W jakiej odległości od granicy działki mogę taki budynek wybudować? Wszystkie te wątpliwości rozwiewa zapis regulujący kwestie zgłoszenia w Prawie Budowlanym.

Prawo Budowlane, a dokładnie Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. To cytat z pierwszego artykułu tej ustawy.

19197738-1536x1024.png

Jakie budynki?

Listę obiektów, mogących powstać w oparciu o zgłoszenie, precyzuje artykuł 29. powyższej ustawy i obejmuje ponad 40 obiektów. Wymieniając tylko te najistotniejsze, na zgłoszenie możemy wybudować:

- wolno stojące budynki mieszkalne, jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

- oczyszczalnie ścieków o wydajności 7,5m3 na dobę

-zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3

- tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

- pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,5m

-zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach

-wolno stojące:

   a) parterowe budynki gospodarcze

   b) garaże

   c) wiaty

     - o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 działki

- przydomowych:

   a) ganków

   b) oranżerii (ogrodów zimowych)

     - o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

- wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 działki

- gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,8m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500m2 i głębokościi nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarb Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000

- ogrodzeń o wysokości 2,20 m

- przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2

- przyłączy

   a) elektroenergetycznych

   b) wodociągowych

   c) kanalizacyjnych

   d) gazowych

   e) cieplnych

   f) telekomunikacyjnych

- stacji ładowania samochodów elektrycznych

- obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej

   a) płyt do składowania obornika

   b) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę

   c) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30m2 i wysokości nie większej niż 7m

   d) silosów na kiszonkę

Oraz wiele innych. Jeżeli interesuje Państwa projekt któregokolwiek z tych obiektów zapraszamy do kontaktu!

8349-e1608990925396.png

Ale to nie wszytko

Pozwolenia na budowę nie wymaga też wykonywanie wielu robót budowlanych. Precyzuje to ten sam artykuł i wymienia roboty polegające na:

- Remoncie obiektów budowlanych

- Przebudowie obiektów wymienionych powyżej

- Przebudowie budynków innych niż wymienione powyżej, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga pod względem ochrony przeciwpożarowej

- Przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

- Remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych

- Dociepleniu budynków do 25 m

To również jedynie wycinek najważniejszych robót możliwych do wykonania bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę.

21806-1536x1297.png

Odległość od granicy działki

Innym istotnym aspektem regulowanym przez przepisy budowlane, jest odległość budynku gospodarczego lub garażu od granicy działki. Wspominamy o tym, gdyż te budynki są najczęściej wybierane w wypadku projektów na zgłoszenie i pojawia się wiele pytań związanych z tą  kwestią.

Przede wszystkim należy pamiętać, że budynki te niezmiennie podlegają „głównemu” przepisowi, nakazującemu odsunięcie budynku o 4 m od granicy działki w wypadku ściany
z oknami
, oraz 3 m w wypadku „ślepej” ściany. Od tej żelaznej reguły są jednak wyjątki. Budynek gospodarczy czy garażowy możemy zbudować w odległości nie mniejszej jak 1,5m od granicy działki, ścianą bez okien, jeżeli długość budynku jest nie większa jak 6,5m a wysokość nie większa niż 3 m. Informuje nas o tym paragraf 12. Warunków Technicznych. Budynek może być też usytuowany w odległości nie mniejszej niż 1,5 m jeżeli szerokość działki jest mniejsza niż 16 m. Budynek może również stać w granicy działki  jeżeli ściana, stojąca w granicy, będzie ścianą oddzielenia pożarowego lub będzie przyległa do budynku stojącego na sąsiedniej działce.

kontakt.png

Potrzebne dokumenty

Mimo, że zgłoszenie jest procedurą uproszczoną, należy skompletować kilka najważniejszych dokumentów. Ich ilość zależy od wielkości przedsięwzięcia.

Bez względu na cel, należy zawsze dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Następnie, jeżeli teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), należy dołączyć wydaną Decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ).

Ostatnimi obowiązkowymi elementami są trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i oczywiście – wniosek.

Bez projektu budowlanego? Tak! Nie wszystkie obiekty wymagają projektu budowlanego. Projekt jest wymagany, gdy wybudować chcemy:

- Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się  w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

- Sieci:

- elektroenergetyczne obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- cieplne,

- gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

- Wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2

- Obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Zgłosić możesz również rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę tych obiektów.

Im bardziej skomplikowane obiekty chcemy stworzyć tym większy pakiet dokumentów będziemy potrzebować. Konieczne mogą się wówczas okazać pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, czy też uzgodnienia górnicze i inne. Jeżeli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami! Chętniej takiej pomocy udzielimy.

Pamiętajcie Państwo, że wniosek możecie już złożyć za pomocą ePUAPu!

Od poniedziałku do piątku 8:30 - 18:00
W sobotę 10:00 - 15:00
W niedziele i święta nieczynne

+ 48 663-868-622
biuro@38ton.pl

Morawskiego 5/215
30-102 Kraków
woj. małopolskie