Czym jest Mapa do Celów Projektowych?

Mapa do Celów Projektowych (MDCP) to opracowanie kartograficzne, sporządzane przez wykwalifikowanego i uprawnionego geodetę i zatwierdzone przez urząd. Mapa taka przygotowywana jest na bazie mapy zasadniczej i jest prawnie wymagana jako podstawa do sporządzenia Projektu Zagospodarowania Terenu, wymaganego z kolei do uzyskania Pozwolenia na Budowę.

Czym jest opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna to dokument sporządzany przez wykwalifikowanego geotechnika w oparciu o badania odwiertów w gruncie. W opinii znajdziemy informacje dotyczące miąższości, spoistości i typu gruntu, wysokości wód podziemnych i inne informacje będące często niezbędne konstruktorowi do zaprojektowania odpowiedniego posadowienia. 

Opinia geotechniczna jest prawnie wymagana w wypadku skomplikowanych konstrukcji bądź warunków gruntowych. W wypadku niewielkich budynków jednorodzinnych nie ma obowiązku sporządzania takiej opinii, chyba, że architekt stwierdzi, że grunty na których projektowany będzie budynek wymagają przeprowadzenia takich badań.

Czy w zakresie projektu indywidualnego jest adaptacja?

Adaptacją nazywamy dopasowanie projektu typowego (gotowego) do zastanych warunków na działce w tym do przepisów prawa miejscowego, do warunków gruntowych i uzbrojenia działki.

Takie działanie nie jest potrzebne w wypadku projektu indywidualnego, gdyż zawiera się ono w istocie indywidualnego projektu budowlanego. Niemal cały zakres adaptacji mieści się w Projekcie Zagospodarowania Terenu, będącego nieodłączną częścią projektu architektoniczno-budowlanego. Można więc powiedzieć, że adaptacja jest w projekt indywidualny wbudowana.

Czym jest powierzchnia biologicznie czynna?

Jest to powierzchnia "żywa" a więc wszelkiej maści trawniki, kwietniki i tym podobne elementy.

Warto pamiętać, że do powierzchni biologicznie czynnej liczą się również stropodachy zielone nad budynkami lub garażami podziemnymi jednak ich powierzchnia jest liczona jako 50%. To znaczy, że jeżeli na działce postawimy garaż, którego powierzchnia dachu wynosi 30m2 i zaprojektujemy go jako stropodach zielony, to do bilansu terenu będzie się on liczył jako 15m2 powierzchni biologicznie czynnej.

Czy balkon albo pergola wlicza się do powierzchni zabudowy?

Nie, według Prawa Budowlanego takie elementy są traktowane jako drugorzędne i nie wliczają się do powierzchni zabudowy.

Gdzie składa się wniosek o pozwolenie na budowę?

Taki wniosek składamy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. To znaczy - w miastach na prawach powiatu składamy do Urzędu Miasta, gdzie właściwy Wydział Architektury wydaje taką decyzji z up. Prezydenta Miasta, natomiast w pozostałych przypadkach wniosek składamy w Starostwie Powiatowym do Wydziału Architektury. Wówczas taka decyzja wydawana jest w imieniu Starosty.

Czy muszę zgłaszać budowę wiaty?

Zgadza się. Wiaty do 35m2 wymagają zgłoszenia, przy czym na działce może stać 1 wiata na każde 500m2 (5 ar) działki. Większa ilość lub większa powierzchnia wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czy w wypadku wystąpienia o Pozwolenie na Budowę mogę sobie "pozwolić na więcej" niż przy zgłoszeniu?

Niestety nie. Chociaż są to różne procedury urzędowe, to prawo techniczno-budowlane pozostaje niezmienne, bez względu na to, którą drogę obierzemy.

Jak blisko granicy działki mogę zbudować budynek?

Najkrótsza odpowiedź to w odległości 4 m. Niemniej jednak prawo pozwala nam na inne rozwiązania.
3 m ścianą bez okien i drzwi
1,5 m również ścianą bez okien i drzwi, jednak w tym wypadku działka sąsiednia objęta jest obszarem oddziaływania, co - w dużym skrócie - sprawa, że nasz sąsiad (właściciel lub użytkownik wieczysty sąsiedniej działki) jest członkiem procesu budowlanego i może wnieść sprzeciw wobec naszego zamierzenia i tym samym zablokować naszą budowę
- i w granicy działki, jednak w tym wypadku nie tylko ściana taka musi być bez okien i drzwi, nie tylko obejmujemy działkę sąsiednią obszarem oddziaływania, taka ściana dodatkowo musi być ścianą oddzielenia pożarowego.

Warto pamiętać, że ścianą z oknami i drzwiami zabudujemy się DO 4 metrów od granicy, między 4 m a 3 m zabudujemy się ścianą bez otworów. Następnie "przeskakujemy" na 1,5 m a później na "w granicy działki". Przepis nie pozwalają nam budować się w odległości na przykład 1,2 m, albo 0,73 m od granicy działki.

Czym jest nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabudowy?

Z tymi terminami możemy się spotkać czytając decyzję WZ, MPZP czy opracowania geodezyjne. Co oznaczają?
Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza nam granicę, do której możemy się zbliżyć zabudową na dowolną odległość ale nie możemy jej przekroczyć. Jeżeli na przykład nieprzekraczalna linia zabudowy jest poprowadzona w odległości 6 m od granicy działki to możemy się zbudować w odległości 6, 8 czy 10 m od granicy działki ale nie bliżej niż te 6 m.
Obowiązująca linia zabudowy to silne narzędzie planistyczne służące do tworzenia pierzei zabudowy. W momencie kiedy mamy do czynienia z taką linią, nasz budynek musimy postawić frontową fasadą dokładnie na niej.

Czym różni się MPZP od WZ?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, regulującym kwestie zabudowy opracowywanego terenu. Plan taki uchwalany jest na sesji rady miasta. Swoim zakresem obejmuje takie kwestie jak dopuszczalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna czy kąty dachu. Możemy też się z niej dowiedzieć pod jaką zabudowę przeznaczone są konkretne tereny, gdzie są strefy górnicze, które tereny są zagrożone zalaniem i tak dalej.

Celem MPZP jest wprowadzenie porządku urbanistycznego i zapobieganie konfliktom zabudowy, np. powstaniem osiedla mieszkaniowego obok dużej fabryki.
Docelowo, wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek sporządzenia MPZP pokrywających cały ich teren. Dopóki jednak to się nie stanie, aby nie zablokować możliwości zabudowy i rozwoju, dla terenów nie pokrytych Planami wydaje się Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania - tak zwaną WZ-kę.

W WZ-tce znajdziemy te same informacje co w MPZP, jednak tutaj są one ograniczone do konkretnej działki, a treść decyzji przygotowana jest na podstawie ograniczonej analizy przestrzennej obejmującej najbliższą okolicę (podczas gdy MPZP jest opracowywane w większej skali). Decyzje WZ traktowane są jako elementy doraźne i powinny zniknąć wraz z objęciem całego kraju Planami Zagospodarowania.

Gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Decyzja o Warunkach Zabudowy i zagospodarowania jest wydawana w Urzędzie Gminy lub Miasta. Wydaje je odpowiedni wydział, na przykład Wydział Urbanistyki lub Wydział Planowania Przestrzennego.

Gdzie składa się wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

Decyzja o Warunkach Zabudowy i zagospodarowania jest wydawana w Urzędzie Gminy lub Miasta. Wydaje je odpowiedni wydział, na przykład Wydział Urbanistyki lub Wydział Planowania Przestrzennego.

38TON PROJEKTUJEMY

 

Od poniedziałku do piątku 8:30 - 18:00
W sobotę 10:00 - 15:00
W niedziele i święta nieczynne

+ 48 663-868-622
biuro@38ton.pl